องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

สภาพทั่วไป
 

 สภาพทั่วไป

        ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคง  ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอคง  ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีอาณาเขตปกครองดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  อำเภอบัวใหญ่

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  อำเภอโนนแดง

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

       เนื้อที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งเขตการปกครองเป็น  21  หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ  78  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,750  ไร่  และได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2539 

      ภูมิประเทศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ทุ่งนา  ทุ่งเลี้ยงสัตว์  พื้นที่โดยรวมสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  185  เมตร