องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
    อาชีพ  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  ประมาณร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว  ได้แก่  การทำนา  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  และประชากรอีกประมาณร้อยละ  10  มีกลุ่มอาชีพซึ่งมีอาชีพดังต่อไปนี้

                                1.  กลุ่มแม่บ้านทำขนม                        หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง
                       
2.  กลุ่มผลิตของชำร่วย                       หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง

                                3.  กลุ่มทอผ้าฝ้าย                                หมู่ที่  4  บ้านโนนแดง

                                4.  กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย                  หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้าน้อย

                                5.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                           หมู่ที่  5  บ้านหนอหว้าน้อย

                                6.  กลุ่มจักสานไม้ไผ่                             หมู่ที่  6  บ้านดอนยาง

                                7.  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์แห้ง               หมู่ที่  9  บ้านโคกเสี่ยว

                                8.  กลุ่มทอเสื่อกก                                  หมู่ที่  14  บ้านวังยาว

                                9.  กลุ่มแปรรูปพริก                               หมู่ที่  15  บ้านดอนเต็ง

                                10.  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จัน                หมู่ที่  17  บ้านคงถาวร

                                11.  กลุ่มเลี้ยงกบ                                  หมู่ที่  18  บ้านโนนตาแก้ว

   ตำบลคูขาดมีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาททุกหมู่บ้านซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุน  เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ