องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
    อาชีพ  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  ประมาณร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว  ได้แก่  การทำนา  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  และประชากรอีกประมาณร้อยละ  10  มีกลุ่มอาชีพซึ่งมีอาชีพดังต่อไปนี้

                                1.  กลุ่มแม่บ้านทำขนม                        หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง
                       
2.  กลุ่มผลิตของชำร่วย                       หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง

                                3.  กลุ่มทอผ้าฝ้าย                                หมู่ที่  4  บ้านโนนแดง

                                4.  กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย                  หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้าน้อย

                                5.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                           หมู่ที่  5  บ้านหนอหว้าน้อย

                                6.  กลุ่มจักสานไม้ไผ่                             หมู่ที่  6  บ้านดอนยาง

                                7.  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์แห้ง               หมู่ที่  9  บ้านโคกเสี่ยว

                                8.  กลุ่มทอเสื่อกก                                  หมู่ที่  14  บ้านวังยาว

                                9.  กลุ่มแปรรูปพริก                               หมู่ที่  15  บ้านดอนเต็ง

                                10.  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จัน                หมู่ที่  17  บ้านคงถาวร

                                11.  กลุ่มเลี้ยงกบ                                  หมู่ที่  18  บ้านโนนตาแก้ว

   ตำบลคูขาดมีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาททุกหมู่บ้านซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุน  เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ