องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

  การศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดมีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง

                1.  โรงเรียนบ้านปอบิด         ตั้งอยู่หมู่ที่  1      2.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า      ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                3.  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว   ตั้งอยู่หมู่ที่  9      4.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี          ตั้งอยู่หมู่ที่  16

                5.  โรงเรียนบ้านเมืองคง     ตั้งอยู่หมู่ที่  17     6.  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด     ตั้งอยู่หมู่ที่  21

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง     ตั้งอยู่หมู่ที่  2    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว     ตั้งอยู่หมู่ที่  18

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  มีสถานที่ทางศาสนา  ดังนี้

   วัด           มีจำนวน  7  แห่ง

1.  วัดบ้านปอบิด                                       ตั้งอยู่หมู่ที่  1        2. วัดบ้านเมืองคง                ตั้งอยู่หมู่ที่  2
3. วัดบ้านหนองหว้า                                 ตั้งอยู่หมู่ที่  4        4. วัดหนองหว้าน้อย             ตั้งอยู่หมู่ที่  5

5. วัดป่าเจริญธรรม(บ้านดอนยาง)         ตั้งอยู่หมู่ที่  6        6. วัดบ้านน้อย                       ตั้งอยู่หมู่ที่  7

7. วัดบ้านโคกเสี่ยว                                  ตั้งอยู่หมู่ที่  9        8. วัดบ้านงิ้ว                          ตั้งอยู่หมู่ที่  10

9.  วัดสีมานาราม(บ้านโคกเพ็ด)             ตั้งอยู่หมู่ที่ 11        10. วัดบ้านเหล่า                     ตั้งอยู่หมู่ที่  13

11. วัดกู่สามัคคี                                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 

 

  

    โบสถ์  มีจำนวน  1  แห่ง

1.  โบสถ์คริสต์บ้านคูขาด     ตั้งอยู่หมู่ที่  3   

 สาธารณสุข

      องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง  ดังต่อไปนี้

 1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปอบิด  ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่  15  บ้านดอนเต็ง โดยรับผิดชอบดูแลทางด้านสาธารณสุขของประชาชนจำนวน  10  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้

       1.  หมู่ที่    1  บ้านโคกเสี่ยว   2.  หมู่ที่    9  บ้านโคกเสี่ยว   3.  หมู่ที่  10  บ้านงิ้ว

       4.  หมู่ที่  11  บ้านโคกเพ็ด  5.  หมู่ที่  13  บ้านเหล่า  6.  หมู่ที่  14  บ้านวังยาว

       7.  หมู่ที่  15  บ้านดอนเต็ง  8.  หมู่ที่  16  บ้านสนวน   9.  หมู่ที่  18  บ้านโนนตาแก้ว 10.  หมู่ที่  20  บ้านโนนไร่

2.     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคูขาด

       ที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านโนนแดง  โดยรับผิดชอบดูแลทางด้านสาธารณสุขของประชาชน จำนวน  11  หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

          1.  หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง  2.  หมู่ที่  3  บ้านคูขาด  3.  หมู่ที่  4  บ้านโนนแดง   4.  หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้าน้อย

           5.  หมู่ที่  6  บ้านดอนยาง  6.  หมู่ที่  7  บ้านน้อย   7.  หมู่ที่  8  บ้านหนองหนาด 8.  หมู่ที่  12  บ้านหนองหว้า

           9.  หมู่ที่  17  บ้านคงถาวร 10.  หมู่ที่  19  บ้านโนนทัน    11.  หมู่ที่  21  บ้านโนนตาลพัฒนา