องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

สมาชิกสภา อบต.
 
นายพจน์ พิรักษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
นางกุหลาบ อินทร์นอก
นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

นายโกญจนาท ศิลากลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 1

นางบงกช ทองสุขนอก

นางรำพึง โหมกทองหลาง

นางอนุวาส เพชรสร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 4
นางกาญจนา เพียนอก
นางประภาพร เพียนอก

นายสุพจน์ นาดี 

    นายประกอบ บุญวิจิตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 6

นายเฉลิมศักดิ์ เติมขุนทด

นายธนธรณ์ พะธะนะ

นายจำลอง การบรรจง

นางภารดี ภักดีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 8

นายอนันต์ ปราบมะเริง

นายแหยม แสวงนอก

นางทุเรียน ชัยชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 10

นางกุหลาบ อินทร์นอก

นายประกาย นรินทร์นอก

นายไพชยนต์ สุขนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่12

นายสมหมาย ปัญจมาตย์

นายทนง นรินทร์นอก

นายสุรชัย นรินทร์นอก

นางลำยวง นรินทร์นอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่14

นายเชาว์ ศรีธาวิรัตน์

นายสมนึก ศรีสุขกลาง

นางคนึง จันทร์นอก

นางวรรณมาลา เชียงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 16

นางนวล อินทรภิรมย์

นายคุณเดช ชมนาวัง

นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์
นายนพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่18

นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ

นายสมจิตร ภาสนิท

นายอำนาจ ในริกุล

นางสาวเรณู ยิ่งนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 20

 
 
นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดหมู่ที่ 21