วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
เหมาบริการขยายเขตท่อประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารเช้า และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านหน้าต่างประตูพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการคัดแยกขยะและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงที่เติมน้ำสำหรับรถน้ำอเนกประสงค์ (งวงช้างสำหรับเติมน้ำจุดบ้านหนองหนาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง