วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการวางท่อน้ำทิ้ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมประตูรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว
9  ธ.ค. 2563
ซื้อถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งระบบทางเดินน้ำสำหรับใช้กับรถน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง