วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ร นม.ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝารางวี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
เหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงที่เติมน้ำสำหรับรถน้ำอเนกประสงค์ (งวงช้างสำหรับเติมน้ำจุดบ้านปอบิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กท 476 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาลอกวัชพืชคลองวังไทร บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง