องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา :

                        ตำบลคูขาด ได้แยกออกจากตำบลเมืองคง เมื่อปี พ.ศ.2512 ซึ่งในตอนแรกแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ต่อมาได้แบ่งแยกหมู่บ้านอีก ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปอบิด หมู่ 2 บ้านเมืองคง หมู่ 3 บ้านคูขาด หมู่ 4 บ้านโนนแดง หมู่ 5 บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ 6 บ้านดอนยาง หมู่ 7 บ้านน้อย หมู่ 8 บ้านหนองหนาด หมู่ 9 บ้านโคกเสี่ยว หมู่ 10 บ้านงิ้ว หมู่ 11 บ้านโคกเพ็ด หมู่ 12 บ้านหนองหว้า หมู่ 13 บ้านเหล่า หมู่ 14 บ้านวังยาว หมู่ 15 บ้านดอนเต็ง หมู่ 16 บ้านสนวน หมู่ 17 บ้านดงถาวร หมู่ 18 บ้านโนนตาแก้ว หมู่ 19 บ้านโนนทัน หมู่ 20 บ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ 21 บ้านโนนตาลพัฒนา