องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
  นางสุกัญญา บัวสำราญ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

นางสาวณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา นางรุ่งอรุณ โซตินอก นายทวีเดช วงศรีลา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์  นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ นางสาวณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรักษาการหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม