วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่กักกันตน (State Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ในสถานที่กักตัวสำหรับเฝ้าดูอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว และประตูห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกระเช้าระบบไฮดรอลิกพับได้ หมายเลขทะเบียน 89-3168 นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ 011-62-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เครื่องอุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปีสกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 หมายเลขทะเบียน ขจ 9735 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
เหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18
25  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกขยายสระประปา บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 89-3168 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ร นม.ถ.115-02 สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝารางวี บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
เหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงที่เติมน้ำสำหรับรถน้ำอเนกประสงค์ (งวงช้างสำหรับเติมน้ำจุดบ้านปอบิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กท 476 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาลอกวัชพืชคลองวังไทร บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านน้อย หมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
วัสดุการศึกษา
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
เหมาบริการขยายเขตท่อประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารเช้า และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อผ้าม่านหน้าต่างประตูพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการคัดแยกขยะและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายพร้อมข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงที่เติมน้ำสำหรับรถน้ำอเนกประสงค์ (งวงช้างสำหรับเติมน้ำจุดบ้านหนองหนาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเป่าล้างท่อเมน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
เหมาซ่อมแซมประตูห้องน้ำ
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคูขาด ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้่างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการวางท่อน้ำทิ้ง ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมประตูรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว
9  ธ.ค. 2563
ซื้อถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งระบบทางเดินน้ำสำหรับใช้กับรถน้ำเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ตามโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านสนวน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบเดทับแน่นบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
เหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการชำระภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้่านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผต 3407 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 50 - 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการหลังฝนถนนดี (ซ่อมแซมถนนภายในตำบลคูขาด) จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำเสวียนรอบโคนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด เอ4 (นำกระดาษมาเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.115-04 สายบ้านงิ้ว - บ้านโคกเสี่ยว ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างล้อมรั้วรอบพื้นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านปอบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมขาเหล็กและตู้กระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านหนองหนาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านปอบิด หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน (รูปปั้นย่าโม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ และอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.115-01 สายบ้านโนนตาแก้ว - บ้านโนนแดง จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านสนวน ตำบลคูขาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังยาว ตำบลคูขาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผท7540 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับสาธิตการทำสเปรย์และยาหม่อง ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหรือห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ?ตำบลคูขาด เมืองสะอาด ปลอดขยะ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงต่อเติมซ่อมและแซมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสตามโครงการต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 52 - 0019 และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479 -61 -0041 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เจาะบ่อบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อหน้ากากผ้าฝ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดทำแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างโคงรการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกนรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกนรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กท 476 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 จำนวน 5 บ่อ ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา ท่อ PVC ชั้น 8.5 บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมนประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ท่อ PVC ชั้น 8.5 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนกินลูกรังบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด เอ4 (นำกระดาษมาเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.115-01 สายบ้านโนนตาแก้ว - บ้านโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างเหมาลอกวัชพืชในสระสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองและขยายคลอง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 บ่อ ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต่้ดิน ระบบเปิด บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลคูขาด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประสัมพันธ์ มาตรการและแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลอง บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคูขาด หมู่ที่ 3 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการเป่าล้างท่อเมนประปา บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูปดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้โดยสาร) จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0003 หมายเลขทะเบียน ขจ 9735 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งและขยายระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ม้าโยกรูปสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานหกรูปสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกกุดผักหนาม บ้านสนวน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านงิ้ว หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ช่องเก็บกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาลอกวัชพืช จำนวน 2 ช่วง คลองลำห้วยยาง บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 - บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 , บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อชุดของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมเล่นเกมการแข่งขัน (โครงการวันเด็กแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการชำระภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการทำผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก,ผ้าคลุมเก้าอี้นวม (ขาเหล็ก),ผ้าคลุมโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อผ้าใช้สำหรับประดับตกแต่งและจัดแสดงซุ้มนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานศึกษา 4 ทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพและภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 หมายเลขทะเบียน กท 476 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผต 3407 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003 - 50 - 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการสร้างความรัก ปรองดอง ความสามัคคี สมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่นบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสิรม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำ ขนาด เอ4 (นำกระดาษมาเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง