วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการชำระภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการชำระภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาดูแลสวนบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง