องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
E-service
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
ฐานข้อมูล อบต.

สำนักงานปลัด
 

นางสาวณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)



นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์

นางอมรรัตน์ อินทรอัมพร นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา
นางสาววนิดา  อุทธารัมย์ นายอำนาจ ขุนอินทร์
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวกานดา นาดี นางสาวจินตนา จิรานุวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี นางสาวอารีรัตน์  ทองนอก นายวัชระ  มงคลพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายชาญชัย  มีศิลป์

นายสุเทพ  ศิลากลาง

 นายสุวรรณ์  บรรจงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยาม  พนักงานขับรถยนต์
 
 
 นายอิสระ  ยิ่งนอก นางเสน่ห์ นรินทร์นอก นายนันทวัฒน์ การบรรจง
 พนักงานขับรถยนต์
 คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์