องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนคราชสีมา