องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำ...
      
งานกฏหมายและคดี สำนักงานปลัด อบต.คูขาด จัดโครงการอบรม และนายกนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของ...
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิต...
  โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ประจำปี 2563
  โครงการครูพระสอนธรรมะ ประจำปี 2563
  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2563
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี 256...
  การจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระร...
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อบต.ค...
  ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลาย...
  ดำเนินการซ่อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 6 จุด บ้านโคก...
  โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง