องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
E-service
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอย) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง...
       วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศพด.บ้านเมืองคง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอย) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมบัวลอย) เพื่อ...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพ...
  โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2560 ร่วมกับโครงการเสริม...
  โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด ประจำปี ...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน หลักสูตร การผูกผ้า...
  นายอำเภอคงมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2559
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...
  วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้