องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน
E-service
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
ฐานข้อมูล อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ศพด.บ้านเมืองคง ศพด.บ...
       วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คูขาด จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2564 โดยมีนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ศพด.บ้านเมืองคง ศพด.บ้านหนองหนาด รวมทั้งมีผู้ปกครองนักเร...
 
  โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2564 โดย...
  วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก ...
  วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก ...
  นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด ตัวแทนองค์ก...
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่จำเป็นต่อชีวิต...
  โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ประจำปี 2563
  โครงการครูพระสอนธรรมะ ประจำปี 2563
  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ประจำปี 2563
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี 256...
  การจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระร...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้