องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 


โครงการครูพระสอนธรรมะ ประจำปี 2563


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.คูขาด จัดโครงการครูพระสอนธรรมะ ประจำปี 2563 ณ วัดสีมาวนาราม ม.11 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา โดยมีนายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด เป็นประธานเปิดโครงการ และมี พนักงาน ครู ศพด. และเด็กนักเรียน ศพด.บ้านโนนตาแก้ว ศพด.บ้านเมืองคง และ ศพด.บ้านหนองหนาด เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมเดินจงกรมและกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในบริเวณวัด วัตถุประสงค์เพื่อสอนให้เด็กได้รู้จักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ มีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม เพื่อพัฒนาให้เติบโตเป็นเด็กที่มีสติ ปัญญา และจิตใจที่ดี