องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
คำแถลงการนโบายนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการเงินประจำเดือน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ประกาศสภา อบต.
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
คลังความรู้ (KM)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
การประชุมสภาท้องถิ่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศ อบต.คูขาด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของประชาชนของการดำเนิน
โครงการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มีทั้งสิ้น 12 ด้าน และแนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้

                                1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
                                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
                                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
                               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
                               6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
                              7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ

                              8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
                              9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                              10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
                              11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
                             12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน