องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายประจวบ  ในริกูล
ประธานสภา อบต.คูขาด


นายชัยชาญ  ลอยคง
นางทุเรียน  ชัยชนะ
รองประธานสภา อบต.คูขาด
เลขานุการสภา อบต.คูขาด


นายสุภาพ  สุวรรณศรี
นางศศิตา  กล้าหาญ
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 3


นายสุเวช  เหล่าแสนศรี
นายเสน่ห์  ชูแสง
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 5


นางสาวจินตหรา นาดี
นางสาวสำราญ  ไชยนอก
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 7

นายจำลอง  การบรรจง นายยัน  พลโดด
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 9


นายกฤตภาส  นรินทร์นอก
นายบุญสนอง  ศาลาแดง
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 12


นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย
นายสุรชัย  นรินทร์นอก
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 14


นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์
นายธีรพล  พึ่งกลาง
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 15
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16


นายคุณเดช  ชมนาวัง
นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18


นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ
นายประสาน  บุญวิจิตร
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19
สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign