องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ + นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-722-1796
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสุกัญญา บัวสำราญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสาววาสนา รอดวินิจ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ +  นางรุ่งอรุณ โซตินอก
  ตำแหน่ง +

 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)

  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นายทวีเดช วงศรีลา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 

 

  ชื่อ + นางรุ่งอรุณ โซตินอก
  ตำแหน่ง +   ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 
  ชื่อ + นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์
  ตำแหน่ง +   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  044-346-296
  อีเมล์ +  admin@khukhad.go.th
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign