องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางสุกัญญา บัวสำราญ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

 

นางสาววาสนา รอดวินิจ นางรุ่งอรุณ โซตินอก นายทวีเดช วงศรีลา
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง


 
 นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์ นางสาววาสนา รอดวินิจ  นายอลงกรณ์ พันธวิศิษฏ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการเกษตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign