องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาววาสนา รอดวินิจ

หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวกานดา นาดี

นางอมรรัตน์ อินทรอัมพร นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา
นางสาววนิดา  อุทธารัมย์ นายอำนาจ ขุนอินทร์
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานปัองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

-ว่าง-
นางสาวจินตนา จิรานุวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี นางสาวอารีรัตน์  ทองนอก นายวัชระ  มงคลพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายชาญชัย  มีศิลป์

นายสุเทพ  ศิลากลาง

 นายสุวรรณ์  บรรจงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยาม  พนักงานขับรถยนต์
 
 
นายเด่นศักดิ์ บุญวิจิตร นางสาวยุพา รอดวินิจ นายนันทวัฒน์ การบรรจง
 พนักงานขับรถยนต์
 คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign