องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาววาสนา รอดวินิจ

หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-

นางอมรรัตน์ อินทรอัมพร นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา
นางสาววนิดา  อุทธารัมย์ นายอำนาจ ขุนอินทร์
นิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานปัองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวกานดา นาดี นางสาวจินตนา จิรานุวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี นางสาวอารีรัตน์  ทองนอก นายวัชระ  มงคลพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายชาญชัย  มีศิลป์

นายสุเทพ  ศิลากลาง

 นายสุวรรณ์  บรรจงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยาม  พนักงานขับรถยนต์
 
 
 นายอิสระ  ยิ่งนอก นางสาวยุพา รอดวินิจ นายนันทวัฒน์ การบรรจง
 พนักงานขับรถยนต์
 คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign