องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
กองคลัง

นางรุ่งอรุณ โซตินอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางสมพลอย  นิกระโทก นายโฆษิต วงศ์ศรีเทพ -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 นางฉัตรสุดา  เดือนกลาง 

นางนงนุช ไชยนอก นางสาวจุฬารัตน์  ศรีวิชา นางสาววิจิตรา  บัวสาลี
นักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign