องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด มีทั้งสิ้น 12 ด้าน และแนวทางการพัฒนามีดังต่อไปนี้

                                1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
                                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
                                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
                               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
                               6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
                              7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ

                              8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
                              9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                              10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
                              11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
                             12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign