องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

        ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคง  ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอคง  ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีอาณาเขตปกครองดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  อำเภอบัวใหญ่

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร  อำเภอโนนแดง

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

       เนื้อที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  แบ่งเขตการปกครองเป็น  21  หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ  78  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,750  ไร่  และได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2539 

      ภูมิประเทศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ทุ่งนา  ทุ่งเลี้ยงสัตว์  พื้นที่โดยรวมสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ  185  เมตร 

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign