องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ
    อาชีพ  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  ประมาณร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรเพียงอย่างเดียว  ได้แก่  การทำนา  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  และประชากรอีกประมาณร้อยละ  10  มีกลุ่มอาชีพซึ่งมีอาชีพดังต่อไปนี้

                                1.  กลุ่มแม่บ้านทำขนม                        หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง
                       
2.  กลุ่มผลิตของชำร่วย                       หมู่ที่  2  บ้านเมืองคง

                                3.  กลุ่มทอผ้าฝ้าย                                หมู่ที่  4  บ้านโนนแดง

                                4.  กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย                  หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้าน้อย

                                5.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                           หมู่ที่  5  บ้านหนอหว้าน้อย

                                6.  กลุ่มจักสานไม้ไผ่                             หมู่ที่  6  บ้านดอนยาง

                                7.  กลุ่มลอดช่องสิงคโปร์แห้ง               หมู่ที่  9  บ้านโคกเสี่ยว

                                8.  กลุ่มทอเสื่อกก                                  หมู่ที่  14  บ้านวังยาว

                                9.  กลุ่มแปรรูปพริก                               หมู่ที่  15  บ้านดอนเต็ง

                                10.  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จัน                หมู่ที่  17  บ้านคงถาวร

                                11.  กลุ่มเลี้ยงกบ                                  หมู่ที่  18  บ้านโนนตาแก้ว

   ตำบลคูขาดมีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาททุกหมู่บ้านซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุน  เป็นทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign