องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]52
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]49
3 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2564 ]54
4 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) และประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริ [ 27 ม.ค. 2564 ]51
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]52
6 ระเบียบกระทรวงมหาดทไย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]49
7 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ [ 15 ธ.ค. 2563 ]220
8 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ [ 8 ธ.ค. 2563 ]51
9 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]54
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]193
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]221
12 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]212
13 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]215
14 ประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]213
15 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]201
16 องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 1 ธ.ค. 2562 ]211
17 องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]217
18 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ต.ค. 2562 ]197
19 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ [ 1 ก.ย. 2562 ]197
20 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ก.ค. 2562 ]205
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign