องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ [ 15 ธ.ค. 2563 ]139
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]135
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]142
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]136
5 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]140
6 ประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]138
7 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]140
8 องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 1 ธ.ค. 2562 ]148
9 องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]153
10 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ต.ค. 2562 ]138
11 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ [ 1 ก.ย. 2562 ]135
12 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ก.ค. 2562 ]137
13 เอกสารเผยแพร่ความรู้ [ 1 มิ.ย. 2562 ]137
14 บทความที่น่าสนใจ [ 1 เม.ย. 2562 ]138
15 ประกันสังคมน่ารู้ [ 1 มี.ค. 2562 ]145
16 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2562 ]139
17 เอกสารสวัสดิการ [ 1 ม.ค. 2562 ]131
18 องค์ความรู้พ้สดุใหม่ ล่าสุด [ 1 ม.ค. 2562 ]132
19 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 1 ม.ค. 2562 ]136
20 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ม.ค. 2562 ]137
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign