องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ [ 15 ธ.ค. 2563 ]65
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]64
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]65
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]66
5 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]67
6 ประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]63
7 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]65
8 องค์ความรู้ การตรวจสอบพัสดุประจำปี [ 1 ธ.ค. 2562 ]74
9 องค์ความรู้ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2562 ]74
10 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.2559 [ 1 ต.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2|3