องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จน. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 14 ก.พ. 2565 ]43
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]37
3 ประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]40
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]43
5 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]39
6 ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]41
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณุะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]37
8 ประกาศ ก.อบต.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]116
9 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]116
10 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 11 มี.ค. 2564 ]116
11 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) และประกาศ ก.อบต. จ.นม. เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริ [ 27 ม.ค. 2564 ]112
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]110
13 ระเบียบกระทรวงมหาดทไย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]106
14 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ [ 15 ธ.ค. 2563 ]326
15 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ [ 8 ธ.ค. 2563 ]106
16 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]113
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]259
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]317
19 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้าราชการ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]305
20 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]308
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-346-296
Email : admin@khukhad.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign