องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด โดยนายประจวบ  ในริกูล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด และคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงานตามนโยบายต่อไป

2022-05-20
2022-04-27
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-18
2022-01-11
2022-01-07
2022-01-04
2021-12-24
2021-11-16