องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


การประเมินตนเองตามมาตรการความปลอดภัย Thai Stop Covid2 Plus ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินตนเองตามมาตรการความปลอดภัย Thai Stop Covid2 Plus ลงตรวจประเมินฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในจการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  3 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านโนนตาแก้ว /ศพด.บ้านเมืองคง และ ศพด.บ้านหนองหนาด

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14