องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


การอบรมให้ความรู้การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น


วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (3 ด้าน 6 งาน)และการศึกษา 4 ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีนางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  มาบรรยายและอบรมให้ความรู้การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด  

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14
2022-09-14