องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khukhad.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลคูขาด ทั้ง 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายก อบต.คูขาด มอบหมาย เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คูขาด ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลคูขาด ทั้ง 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ก่อนเปิดภาคเรียน

2024-06-18
2024-06-03
2024-05-29
2024-05-24
2024-05-20
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-23